Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
Dziś jest :  czwartek, 01 grudnia 2022 r. 08:53   Imieniny :  Natalii, Blanki, Eligiusza
 Notes
  Nieruchomości » Wynajmę działkę » mazowieckie » PRZASNYSKI » JEDNOROŻEC
 JEDNOROŻEC - działka do wynajęcia 15903.00 m2    
  Cena: 1 768 PLN
    Dodano: 2022-11-23  (ID oferty: 15843866)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  mazowieckie
 Powiat  PRZASNYSKI
 Miejscowość  JEDNOROŻEC

 Informacje
 Powierzchnia  15903.00 m2
 Cena  1 768 PLN  
 Cena za m2  0 PLN/m2

 Opis
ZUK. 6845.38.2022

Jednorożec, dnia 23.11.2022 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na podstawie art. 38, 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./, § 3, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2213/, Uchwały Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Zarządzenia nr 113/2022 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Jednorożec, stanowiącą własność Gminy Jednorożec.Wójt Gminy Jednorożec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

L.p.: 1.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i nr księgi wieczystej: Nr 1875

Dokument własności: KW OS1P/00025363/5

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1,5903 ha

Położenie: Jednorożec

Opis nieruchomości:
ŁIV – 1,1616 ha
ŁV – 0,1092 ha
ŁVI – 0,3195 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo-Pogorzel (Uchwała Rady Gminy Nr SOK.0007.23.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 kwietnia 2022 r.) działka stanowi tereny rolnicze (R)

Forma przekazania nieruchomości: Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na czas określony (od 01 stycznia 2023 r. do 31 marca 2027 r.) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Terminy wnoszenia opłat z tytułu czynszu: Czynsz płatny 7 dnia od dnia otrzymania faktury

Cena wywoławcza (w zł/rok): 1.767,98 zł

Wadium: 400,00 złI. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14 w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz.: 10:00

II. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 28.12.2022 r. wadium w pieniądzu w wysokości odpowiednio określonej w tabeli – dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium należy wpłacić na konto: Limes Bank Spółdzielczy Chorzele Nr 95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 (w takim terminie aby do 28.12.2022 r. znalazło się na koncie tut. Urzędu do godz. 9:00).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Gminy.

Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Do przetargu mogą przystąpić tylko osoby legitymujące się dowodem osobistym oraz dowodem wpłacenia wadium. Przystępujący do przetargu akceptuje faktyczne uwarunkowania zagospodarowania działki.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które na dzień 28.12.2022 r. nie posiadają zadłużeń finansowych wobec Gminy Jednorożec.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

IV. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

V. Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodny z przeznaczeniem nieruchomości.

VI. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.

VII. Warunki dzierżawy gruntów:

1. Podatek od gruntu płaci Dzierżawca.

2. Sposób płatności czynszu: gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Gminy w Jednorożcu Limes Bank Chorzele Nr 11 8913 0005 0008 9597 2000 0010; opłaty kwartalne, płatne z góry, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

3. Czynsz dzierżawy będzie waloryzowany po upływie każdego roku kalendarzowego wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikatach Prezesa GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja w roku 2023 r.

4. Pożytki wynikające z płatności obszarowych, przysługujące po integracji z Unią Europejską, pobierać będzie Dzierżawca.

U W A G A !!!

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartału w przypadku przystąpienia Gminy do realizacji inwestycji na przedmiotowej nieruchomości.

VIII. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pok. nr 7 lub telefonicznie pod numerem 29 751-70-46.

Gmina Jednorożec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia z podaniem przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, przy ul. Odrodzenia 14, na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej urzędu www.bip.jednorozec.pl oraz na stronie internetowej http://www.monitorurzedowy.plWójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej IwulskiKontakt:
Urząd Gminy Jednorożec
tel: (029) 751-70-46
gmina@jednorozec.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  2132/3186/OGW
 Telefon kom.  (029) 751-70-46
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu zbiorogloszen.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :