Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
Dziś jest :  czwartek, 01 grudnia 2022 r. 07:06   Imieniny :  Natalii, Blanki, Eligiusza
 Notes
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » wielkopolskie » KOŚCIAŃSKI » BOROWO
 BOROWO - działka na sprzedaż 4653.00 m2    
  Cena: 463 500 PLN
    Dodano: 2022-11-23  (ID oferty: 15843831)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  wielkopolskie
 Powiat  KOŚCIAŃSKI
 Miejscowość  BOROWO

 Informacje
 Powierzchnia  4653.00 m2
 Cena  463 500 PLN  
 Cena za m2  100 PLN/m2

 Opis
BURMISTRZ GMINY CZEMPIŃ

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy CzempińOznaczenie w księdze wieczystej: PO1K/00046140/6

Nr działki: 70/7 i 327/38

Powierzchnia w m2: 4653

Położenie nieruchomości, obręb: Borowo

Cena wywoławcza netto w zł: 463 500,00

Wadium w zł: 24 000,00W ogłoszonym obecnie II przetargu obniżono cenę nieruchomości o 10% w stosunku do ceny wywoławczej w I przetargu.

Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.Termin i miejsce przetargu:

26 stycznia 2023 r. godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 19 stycznia 2023 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, nieruchomości i pozycji na liście, której dotyczy wpłata. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptować określone w jego treści warunki.Opis nieruchomości:

Działki są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/10 i 70/2 w Borowie (dz. Urz. Woj. Wlkp, z 18 sierpnia 2020 r., poz. 6446) i oznaczone symbolem 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w typie zabudowy szeregowej).

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.Działki 70/7 i 327/38 obręb Borowo – nieruchomość niezbudowana, nieogrodzona, położona w I linii zabudowy z dostępem do drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną, w pośredniej części wsi Nowe Borówko, teren lekko nachylony w kierunku południowym, nieużytkowany, nieruchomość nieuzbrojona, w sąsiedztwie dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej, kształt nieruchomości foremny zbliżony do pięcioboku, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne oraz infrastruktura linii kolejowej nr 369 relacji Śrem-Czempiń.Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem kupującego.Pozostałe informacje:

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zakończenia przetargu.Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.Cena uzyskana w przetargu będzie płatna w całości najpóźniej dzień przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 lub email.a.kochanowicz@ug.czempin.pl.Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów o czym zawiadomi podając przyczyny odwołania.Burmistrz Gminy Czempiń

Konrad MalickiKontakt:
Urząd Gminy Czempiń
tel: 61 2826703
a.kochanowicz@ug.czempin.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  34734/3186/OGS
 Telefon kom.  61 2826703
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu zbiorogloszen.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :